วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕


ชื่อ - สกุล นางอุดม ถาวร
ชื่อเล่น อุดม
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.
084-3783038
ชื่อ - สกุล นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
ชื่อเล่น ริสา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
โทร. 089 - 4654909
ชื่อ - สกุล นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
ชื่อเล่น แป๋ว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทร. 081-8814895
ชื่อ – สกุล นางปาริตา ศุภการกำจร
ชื่อเล่น ผึ้ง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทร 089 - 2659765
ชื่อ – สกุล นางวรัญญา ฟูทะนันชัย
ชื่อเล่น อ้วน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร. 086-1889780
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น